Regulamin

§1

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania oraz użytkowania Portalu muzykuje.pl
 2. Regulamin ten określa prawa i obowiązki zarówno Użytkowników z niego korzystających, jak i Administatorów go prowadzących.

§2

Pojęcia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Portal – strona internetowa zamieszczona pod adresem www.muzykuje.pl
 2. Login – unikatowa, prywatna nazwa Użytkownika, którą zastrzegł sobie na etapie rejestracji w Portalu
 3. Użytkownik – osoba zarejestrowana na Portalu i posiadająca swój własny, oryginalny Login
 4. Profil – zbiór wydzielonych zasobów portalu, udostępnionych zarejestrowanemu Użytkownikowi
 5. Muzyk – indywidualna osoba, zajmująca się muzyką amatorsko lub profesjonalnie, zarejestrowany i posiadający swój profil w Portalu
 6. Zespół – zespół muzyczny zarejestrowany i posiadający swój profil na Portalu
 7. Administrator – właściciel Portalu, udostępniający jego zasoby Użytkownikom
 8. Poczta – elektroniczny system wymiany informacji między Użytkownikami, działający wewnątrz Portalu
 9. Gość – osoba przeglądająca zasoby portalu, nie będąca zarejestrowanym Użytkownikiem
 10. Utwór - każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Dzieło chronione prawami autorskimi w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

§3

 1. Celem działalności Portalu jest zarządzanie bazą Profili. Ma to na celu:
  1. zrzeszenie osób związanych z muzyką i umożliwienie im precyzyjnego odszukania osób, w celu podjęcia współpracy o charakterze muzycznym
  2. udostępnienie Użytkownikom zasobów portalu, mających pomóc im w zaprezentowaniu własnej twórczości, oraz dobranie osoby do współpracy na podstawie twórczości przez nią zaprezentowanej.
 2. Koncepcja Portalu, jak również cała jego zawartość są objęte ochroną prawną
 3. Wszelkie prawa do Portalu, a przede wszystkim majątkowe prawa autorskie przysługują Administratorowi. Wyjątek stanowią Utwory zamieszczane przez Użytkowników, które są udostępniane Administratorowi na zasadzie licencji, co zostało sprecyzowane w punkcie 2 artykułu 5 niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie w związku z korzystaniem z portalu muzykuje.pl
 5.  W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania Użytkownika, przy czym oświadcza, że każda nowa, zmieniona wersja Regulaminu będzie zamieszczona na Portalu i dostępna do wglądu dla Użytkownika.

§4

 1. Aby korzystać z portalu, Użytkownik musi się zarejestrować za pomocą odpowiedniego formularza, zamieszczonego na Portalu, tworząc tym samym swój unikatowy Profil oraz Login, na podstawie którego będzie on identyfikowany przez resztę Użytkowników.
 2. Zarejestrowanie się osoby jako Użytkownika Portalu, jest równoznaczne z:
  1. zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu
  2. zawarciem umowy na czas nieokreślony o świadczenie przez Administratorów Portalu usług na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanych przy rejestracji Profilu, oraz wizerunku i materiałów multimedialnych, zamieszczonych w Profilu.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik tworzy swoje hasło dostępowe, umożliwiające mu zalogowanie się na Portalu i korzystanie ze swojego profilu. Użytkownik na tym etapie deklaruje również, czy zakładany profil będzie reprezentował indywidualnego Muzyka, czy też Zespół.
  1. Jeśli Użytkownik deklaruje swój Profil, jako Profil indywidualnego Muzyka, zobowiązuje się on podać swoje prawdziwe dane osobowe oraz adres e-mail, na który będą wysyłane powiadomienia.
  2. Jeśli Użytkownik deklaruje swój Profil, jako Profil Zespołu, zobowiązuje się on do podania adresu e-mail, na który wysyłane będą powiadomienia.
 4. Użytkownik zakładając swój profil, otrzymuje możliwość opublikowania w nim Utworów w formie pliku mp3, oraz zaprezentowania linku odnoszącego do zewnętrznych materiałów z nim związanych, zamieszonych na innych stronach internetowych, jednak publikowane materiały nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich osób trzecich.
 5. Niedozwolone jest zakładanie profili z przeznaczeniem innym niż to, do którego zostały stworzone.
 6. Niedozwolone jest wykorzystywanie profilu Muzyka bądź Zespołu w celu reklamowania swojego przedsiębiorstwa.
 7. W razie naruszenia postanowień Regulaminu lub jakiegokolwiek naruszenia norm etycznych związanych z użytkowaniem internetu, Administrator może usunąć lub zablokować Profil Użytkownika bez wcześniejszego ostrzeżenia.
§5

 1. Użytkownik, decydując się na korzystanie z Portalu, wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku zarówno na samym Portalu, jak i poza nim (w szczególności dotyczy to publikowania wizytówki Profilu na zewnętrznych stronach nie będących częścią samego portalu) oraz na wgląd przez innych Użytkowników oraz Gości w materiały i informacje, które zamieści na swoim profilu.
 2. Z chwilą zamieszczenia Utworu, do którego Użytkownik posiada prawa autorskie, udziela on Administratorowi bezpłatnej, bezterminowej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie utworu na wszystkich polach eksploatacji, obowiązującej zarówno na terenie Polski jak i zagranicą. Licencja ta udzielana jest w celach umożliwiających świadczenie usługi przez Administratora.
 3. Administratorzy i właściciele Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczone przez Użytkowników i tym samym nie odpowiada także za jakiekolwiek straty czy też szkody wynikłe na skutek wykorzystania przez Użytkowników materiałów lub treści umieszczonych na Portalu. W razie jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich w rozumieniu prawa polskiego czy zagranicznego, Użytkownik godzi się ponieść wszystkie konsekwencje wynikające z tego naruszenia i zaspokoić wszystkie roszczenia na własny koszt i na własne ryzyko.
 4. Jeśli w wyniku naruszenia prawa przez Użytkownika, do odpowiedzialności zostaną pociągnięci Administratorzy Portalu, Użytkownik godzi się w całości wynagrodzić straty poniesione przez Administratorów Portalu oraz ponieść wszystkie koszty postępowania sądowego.
 5. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać od dnia 14 marca 2014 r.